Wednesday, February 11, 2015

Հայաստանում գյուղական կանանց զբաղվածության վրա ազդող գործոնների վերլուծություն, 10.11.2014, Արամայիս Դալլաքյան

2014 թվականի նոյեմբերի 10-ին Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության ԵՊՀ կենտրոնը կազմակերպել էր միջոցառում Հայաստանում գյուղական կանանց զբաղվածության վրա ազդող գործոնների վերլուծություն խորագրով: Միջոցառման նպատակն էր հանրությանը ներկայացնել ԵՊՀ ԳՀԱԿ Փոքր դրամաշնորհներ ծրագրի շրջանակներում իրականացված համանուն հետազոտության արդյունքները: Հանդիպման բանախոսը ԵՊՀ ԳՀԱԿ հետազոտության հեղինակ Արամայիս Դալլաքյանը, ով երկար տարիներ ուսումնասիրում է ՀՀ գյուղական համայնքներում զբաղվածության հիմնախնդիրը:
Կանանց զբաղվածության բարձր մակարդակը նպաստում է մարդկային կապիտալի ձևավորմանը, աշխատուժի արտադրողականության բարձրացմանը, աղքատության նվազմանը և ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը: Այս հիմնահարցերը ձեռք են բերում չափազանց մեծ կարևորություն զարգացող այնպիսի երկրի համար, ինչպիսին Հայաստանն է, որտեղ աշխատանքային ռեսուրսները ոչ միայն սահմանափակ են, այլ նաև ունեն նվազման միտում՝ ի հաշիվ արտագաղթի: 2011 թվականին Հայաստանում կանանց զբաղվածության մակարդակը կազմել է 49%: Համեմատության համար նշենք, որ 2011 թվականին կանանց զբաղվածության մակարդակը Վրաստանում և Ադրբեջանում կազմել է համապատասխանաբար 56% և 62%”, - նշեց բանախոսը:
Ներակայացվող հետազոտությունում տարբեր սոցիալ-տնտեսական բնութագրիչների ազդեցությունը Հայաստանում գյուղական կանանց զբաղվածության վրա ուսումնասիրվել է լոգիստիկ ռեգրեսիոն մոդելի միջոցով՝ օգտագործելով Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոնների հայաստանյան գրասենյակի կողմից 2012 թվականին հարցման միջոցով հավաքագրված տվյալները: Ընդհանուր առմամբ, տվյալների ընտրանքում ներառվել են հարցազրույցի պահին 18 տարեկան և բարձր տարիքի, Հայաստանի գյուղական բնակավայրերում բնակվող 395 կին ռեսպոնդենտ: Այս աշխատությունում հետազոտվել են այնպիսի սոցիալ-տնտեսական փոփոխականներ, ինչպիսիք են զբաղվածությունը, տարիքը, ընտանիքում առկա 18 տարեկանից ցածր երեխաների քանակը, անգլերենի, ռուսերենի և համակարգչային գիտելիքների իմացությունը, կրթության մակարդակը, ամուսնական կարգավիճակը և ընտանեկան ամսական եկամուտը:

Հետազոտության արդյունքների լիարժեք տարբերակը հասանելի է ԵՊԳ ԳՀԱԿ կայքում՝ http://ysu.am/files/Aramayis%20Dallakyan%20arm%20final.pdf  

No comments:

Post a Comment